Betingelser

1. INDLEDNING

1.1 Disse forretningsbetingelser (i det følgende "Forretningsbetingelserne") regulerer sammen med parternes eventuelle øvrige aftalegrundlag, herunder en evt. individuel aftale eller oplysninger fra Selected Media Advisory ApS, som er angivet i tilbud, ordrebekræftelse eller lign., den mellem Selected Media Advisory ApS og kunden indgåede aftale om Selected Media Advisory ApS´  levering af ydelser til kunden. 

1.2 Såfremt der er divergens mellem en evt. Individuelt indgået aftale og Forretningsbetingelserne, har den individuelle aftale forrang. Dog påhviler det kunden at bevise det, såfremt kunden vil gøre gældende, at der er indgået aftale, der afviger fra Forretningsbetingelserne.

2. AFTALEINDGÅELSEN

2.1 Umiddelbart efter ordreafgivelse modtager kunden på e-mail en ordrebekræftelse, som beskriver de ydelser, kunden har bestilt. Aftale anses for indgået, når kunden har besvaret e-mailen med "OK". 

2.2 Selected Media Advisory ApS forbeholder sig adgang til at annullere kundens ordre, dersom aftalen ikke som angivet i § 2.1 er accepteret af kunden senest 4 uger fra datoen for ordrebekræftelsen. 

2.3 På baggrund af den indgåede aftale udarbejder Selected Media Advisory ApS et annonceoplæg, der fremsendes til kunden. Dersom kunden har bemærkninger eller korrekturforslag er kunden uden ugrundet ophold forpligtet til at give meddelelse til Selected Media ApS herom, smh.m. § 5.3. 

3. KORREKTUR OG ÆNDRINGER AF ANNONCEMATERIALE

3.1 Selected Media Advisory ApS forbeholder sig ret til at ændre annoncemateriale, herunder annoncetekst og søgeord, med henblik på en løbende optimering af kampagnen.

 
3.2 Ønsker kunden under kampagnen at korrigere eller ændre annoncetekst eller søgeord, skal kunden rette henvendelse til Selected Media Advisory ApS herom. 

3.3 I forbindelse med korrektion/ændring af annoncetekst eller søgeord må kunden påregne en vis ekspeditionstid.

4. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE

4.1 Aftalen mellem Selected Media Advisory ApS og kunden er uopsigelig fra aftalens indgåelse, jf. § 2.1, og i aftalens løbetid, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Særligt ved SEO No Cure No pay forlænges abonnementet automatisk med 6 måneder. SEO No Cure No Pay abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnements periode, hvor efter Selected Media Advisory ApS fremsender en skriftlig bekræftelse herpå. 

4.2 Såfremt der er indgået aftale om, at kunden skal forsyne Selected Media Advisory ApS med oplysninger og/eller materiale, og dette ikke sker i henhold til aftalen og/eller inden en af Selected Media Advisory ApS fastsat frist, foretager Selected Media Advisory ApS fakturering af kunden, jf. § 5.3. Udebliver sådanne oplysninger og/eller materiale i mere end 30 dage fra påkrav, bortfalder Selected Media Advisory ApS' forpligtelse til at opfylde aftalen.

5. PRISER, FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Prisen for den aftalte ydelse fremgår af ordrebekræftelsen, jf. § 2.1. 

5.2 Selected Media Advisory ApS fakturerer kunden umiddelbart efter indrykning af annonce og/eller umiddelbart efter kampagnestart.

Ved "No cure No pay " aftaler faktureres første gang når et søgeord opnår enten en side 1 placering eller har rykket sig fra placering 7-10 til en bedre placering. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes rente med 2 % månedligt. Selected Media Advisory ApS opkræver betaling for udsendelse af påkravsbreve, ligesom Selected Media Advisory ApS opkræver gebyr til dækning af omkostningerne, såfremt et mellemværende overdrages til inkasso. 

5.3 Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden - medmindre Selected Media Advisory ApS skriftligt giver meddelelse om andet - alligevel forpligtet til at foretage betaling til Selected Media Advisory ApS, som om levering var sket til aftalt tid. 

5.4 Betaling skal ske til den i fakturaen angivne adresse og/eller det oplyste kontonummer. Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er oplyst.

6. SÆRLIGE BETINGELSER VED LEVERING AF WEBLØSNINGER

6.1  Selected Media Advisory ApS leverer en samlet løsning bestående af design, udvikling og implementering af en hjemmeside, domænenavn, CMS samt drift heraf hosting og support. Dette benævnes webløsningen eller produktet. Herudover kan Selected Media Advisory ApS levere diverse tillægsydelser. Webløsningen giver kunden adgang til at lagre data og datafiler vedrørende kundens hjemmeside på Selected Media Advisory ApS server. Kunder betaler som udgangspunkt ikke for trafik til deres websites. Medmindre andet er aftalt tillader aftalen, at trafikken svarer til 10 GB per måned. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Selected Media Advisory ApS forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene Selected Media Advisory ApS, som afgør, om en overtrædelse har fundet sted. 

6.2.    Tillægsydelser til websiteløsninger: Ud over den af Selected Media Advisory ApS leverede webløsning, tilbyder Selected Media Advisory ApS en række tillægsydelser. Betingelser for levering af tillægsydelser følger betingelser for levering af webløsningen, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. 

6.3.    Kundens forpligtelser: Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information, som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn, og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer, altid er korrekt hos Selected Media Advisory ApS. 

6.4.    Selected Media Advisory ApS'  rettigheder: Selected Media Advisory ApS er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter Selected Media Advisory ApS' skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug. Selected Media Advisory ApS er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter Selected Media Advisory ApS' skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme. Selected Media Advisory ApS er berettiget til uden varsel at nedtage eller lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne. I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Selected Media Advisory ApS tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden. 

6.5.    Opsigelse: Efter aftaleindgåelsen er aftalen uopsigelig for kunden i de første 12 måneder, med mindre andet er aftalt skriftligt. Herefter har abonnementet en løbetid på 12 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode. Opsigelse skal ske inden 1 måned før udløbet af en abonnementsperiode. Selected Media Advisory ApS kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Selected Media Advisory ApS senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services. 

6.6.    Specielle indholdstyper: Erotisk, pornografisk, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af Selected Media Advisory ApS' servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Selected Media ApS vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. 

6.7.    Varsling af ændringer: Selected Media Advisory ApS skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen kan være til ugunst for kunden. Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel. Kunden kan opsige aftalen med Selected Media ApS som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden. Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen. 

6.8.    Markedsføring: Med mindre andet er aftalt kan Selected Media Advisory ApS i ekstern kommunikation gøre opmærksom på, at Selected Media Advisory ApS har leveret løsningen. 

6.9.    Selected Media Advisory ApS' overdragelse til tredjemand: Selected Media ApS er berettiget til at overdrage driften af webløsningen samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

7. DOKUMENTATION, RAPPORTER, STATISTIKKER

7.1 Google AdWords, BING og Facebook kampagner: Kampagne statistik leveres i henhold til individuel aftale i ordrebekræftelsen. 

7.4 SEO No Cure No Pay: Selected Media Advisory ApS anvender internt udviklet software program til at dokumentere de organiske placeringer ved aftalens indgåelse og de løbende opnåede placeringer i Google organiske resultater.

8. ANSVAR

8.1 Med de begrænsninger, der er nævnt i dette punkt og i øvrigt i Forretningsbetingelserne, har kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der følger af ansvarspådragende forhold hos Selected Media Advisory ApS. 

8.2 Et erstatningskrav over for Selected Media Advisory ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for ydelsen. 

8.3 Selected Media Advisory ApS er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr, der kan henføres til andre (herunder - men ikke begrænset til - nedetider på søgemaskiner og websites i annoncenetværket BING eller Facebook og eventuelle manglende visninger af annoncer eller sponsorerede links), ligesom Selected Media ApS ikke er erstatningsansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide som følge af opkobling til og/eller anvendelse af internettet, herunder netværksmæssige og/eller IT-mæssige problemer. Selected Media ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab og tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. 

8.4 Selected Media Advisory ApS er ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for Selected Media Advisory ApS' kontrol, herunder - men ikke begrænset til - brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som Selected Media Advisory ApS ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse. 

8.5 Kunden er ansvarlig for annoncekampagnens indhold. Selected Media Advisory ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt en annoncetekst eller andet måtte krænke lov eller tredjemands rettigheder. 

8.6 Selected Media Advisory ApS garanterer ikke, at AdWords-annoncer på Google eller annoncer på BING-netværket vises hver gang et givent søgeord anvendes. Selected Media Advisory ApS garanterer heller ikke, at en annonce på Facebook er konstant synlig, da annoncerne på de nævnte netværk vises efter et rotationsprincip. 

8.7 Selected Media Advisory ApS er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i standardbetingelser eller vilkår for Google AdWords, BING-netværket eller Facebook-netværket, og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forbindelse med eventuelle sådanne, således at nævnte standardbetingelser/vilkår til enhver tid overholdes.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for Selected Media Advisory ApS straks efter, at kunden er - eller burde være - blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende. 

9.2 Ingen reklamation, som er foretaget senere end 8 dage fra fakturadato, er at betragte for rettidig. 

9.3 Selected Media Advisory ApS er berettiget til at afhjælpe eventuelle mangler.

10. OPHAVSRET

10.1 Materiale, herunder - men ikke begrænset til - hjemmesider, web-tekster, annoncetekster etc, som er fremstillet af Selected Media Advisory ApS i forbindelse med opfyldelse af aftalen med kunden, tilhører Selected Media Advisory ApS, indtil betaling herfor er fuldt modtaget. Herefter overgår ophavsretten til kunden og er beskyttet af lov om ophavsret.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Alle tvister, som måtte udspringe af kundens aftale med Selected Media Advisory ApS, skal afgøres i henhold til danske indenlandske regler og i 1. instans ved Københavns Byret.

12. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

12.1 Disse Forretningsbetingelser, som træder i kraft den 22. november 2010. Ændringer i forretningsvilkår vil blive informeret til alle kunder via www.selectedmedia.dk. Foretager Selected Media Advisory ApS væsentlige ændringer i forretningsvilkår, som for kunden er af væsentlig forringende karakter, kan kunden opsige samarbejdet ved at informere Selected Media Advisory ApS skriftligt.